Privacyverklaring van Speak Up

In deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) vind je gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we je persoonsgegevens verzamelen, over hoe we ze gebruiken en over hoe we ze beveiligen. In deze Verklaring vind je ook jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

Deze Verklaring heeft betrekking op ons Speak Up-programma. Speak Up is een vertrouwelijke hulplijn die je kan gebruiken om ernstige zaken te melden die je ziet of meemaakt op de werkvloer en die in strijd zijn met onze Ethische gedragscode. Speak Up kan worden gebruikt door jou of een van je collega's (werknemers, onderaannemers en adviseurs - inclusief uitzendkrachten) in al onze Villages (VK, Europa). Raadpleeg hier ons beleid van Speak Up.

Inleiding
Value Retail verbindt zich ertoe om jouw persoonsgegevens te beschermen. Het zijn jouw gegevens en dat respecteren we.

Er kunnen ook andere privacyverklaringen van toepassing zijn op ons gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Privacyverklaring voor personeel die je hier of in het portaal People kan vinden.

Wie zijn we en hoe kan je contact opnemen?
In deze Verklaring staat hoe Value Retail Management Limited (en de aan haar gelieerde ondernemingen) jouw persoonsgegevens in Speak Up verzamelt, gebruikt en beheert. Klik hier om te zien wie wij zijn.

Meer informatie


Value Retail Management Limited is de eigenaar en beheerder van Speak Up en is de beheerder van jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van de omstandigheden van de melding wordt aan een of meer van de andere Value Retail-entiteiten gevraagd om het onderzoek uit te voeren of eraan mee te werken en worden zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals in deze Verklaring beschreven is.

Als gezamenlijke verantwoordelijken hebben we onderling afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier en in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingswetgeving met je persoonsgegevens omgaan. Deze afspraken weerspiegelen onze respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot jou en je persoonsgegevens. Deze onderlinge afspraken hebben geen gevolgen voor jouw rechten in het kader van de relevante gegevensbeschermingswetgeving. Je kan Value Retail Management Limited met vragen over deze Verklaring of Speak Up contacteren, of om jouw rechten zoals beschreven in deze Verklaring uit te oefenen, door een e-mail te sturen naar SpeakUpContact@ValueRetail.com

Specifiek voor Duitsland
Voor Wertheim Village en Ingolstadt Village is een functionaris voor gegevensbescherming voor Duitsland aangewezen die je kan contacteren via DatenSchutzBeauftragter@ValueRetail.comWanneer is deze Verklaring op jou van toepassing
Deze Verklaring is op jou van toepassing in de volgende gevallen:

 • Als je een melding maakt.
 • Als je als getuige in een melding wordt genoemd.
 • Als jouw hulp nodig is bij een onderzoek.
 • Als jij een persoon bent die betrokken is bij of beschuldigd wordt van onrechtmatig gedrag in een melding.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze verzamelen
We verzamelen alleen de persoonsgegevens en informatie die nodig zijn om meldingen op te stellen en de juiste onderzoeken uit te voeren. Je kan zelf kiezen of jij je identiteit wilt opgeven bij een melding.

Hier zijn de details van de persoonsgegevens die we verzamelen:

Details van de persoonsgegevens die we verzamelen

Meer informatie

Door de aard van Speak Up kunnen meningen worden verwerkt (die we niet kunnen afzwakken als onderdeel van een onderzoeksproces) en, afhankelijk van het soort beschuldiging, verwachten we in sommige gevallen dat er in de verwerking speciale categorieën van persoonsgegevens zullen zijn (ras of ethische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, details over seksleven of seksuele geaardheid, politieke meningen of gezondheidsinformatie), naast financiële informatie, die wij op dezelfde manier behandelen als speciale categorie van persoonsgegevens.

Meldingen kunnen worden gedaan via het online meldingssysteem of telefonisch via de speciale telefoonnummers. Telefoongesprekken worden niet opgenomen en als je online een melding doet, worden er geen elektronische persoonsgegevens verzameld waarmee je geïdentificeerd kan worden (opmerking: als je de online rapportagetool van Speak Up gebruikt met jouw Value Retail-apparaat of als je verbonden bent met het Value Retail-netwerk, kan Value Retail wel vaststellen dat jij die website hebt bezocht, maar niet of jij een melding hebt gedaan).

Het Speak Up-programma verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen of over kinderen.Waarom we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken
Als je een identificeerbare melding maakt via Speak Up doe je dit op vrijwillige basis en de persoonsgegevens en bijbehorende informatie die je verstrekt, zullen worden gebruikt om jou te contacteren om een onderzoek uit te voeren, om te helpen bij de voortgang van een melding of gebruikt te worden als informatie ter ondersteuning van een onderzoek. Als onderdeel van de Speak Up-procedures krijgen personen die een identificeerbare melding maken binnen drie dagen een bevestiging en binnen drie maanden een update, tenzij een update de uitkomst van het onderzoek ernstig zou schaden en uitstel gepast is.

Als jij als getuige wordt genoemd, als er aan jou wordt gevraagd om mee te werken aan een onderzoek of als je betrokken bent bij een melding van onrechtmatig gedrag, gebruiken we jouw persoonsgegevens en andere informatie om te helpen bij het onderzoek van de melding.

Bent u niet de melder, dan informeren wij u binnen een redelijke termijn in een Speak Up-rapportage over de verwerking van uw persoonsgegevens, maar uiterlijk binnen één maand, tenzij openbaarmaking de uitvoering van het onderzoek ernstig in gevaar zou brengen en uitstel passend is.

Wettelijke basis voor onze verwerking
Ons gebruik van jouw persoonsgegevens moet voldoen aan de relevante gegevensbeschermingswetgeving en een wettelijke basis vormen voor de verwerking.

Value Retail verwerkt persoonsgegevens van melders (wanneer zij vrijwillig hebben aangegeven om identificeerbaar te zijn), getuigen, betrokkenen en onderzoekers:

 • Europa -– in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om een klokkenluidersregeling te voorzien.

 • VK – als onderdeel van ons legitieme zakelijke belang om een veilige werkplek te bieden, om niet-naleving van onze Ethische gedragscode en ander beleid te onderzoeken en om misdaad te voorkomen en op te sporen. We hebben een beoordeling uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de rechten en vrijheden van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen persoonsgegevens en bijhorende informatie ook worden verwerkt met als doeleinde misdaad te voorkomen en voor persoonlijke veiligheid.

Jouw persoonlijke gegevens delen, inclusief internationale overdrachten
Alle persoonsgegevens en andere informatie die in Speak Up worden geregistreerd, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met het beleid en de procedures van Speak Up. Alle gegevens in en communicatie van en naar Speak Up is beveiligd met behulp van cryptografische technologie en wordt alleen buiten Speak Up openbaar gemaakt als dit absoluut noodzakelijk is.

 • Let op: wij zijn verplicht om de betrokkene te informeren dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Als u ervoor kiest uw identiteit bekend te maken bij het doen van een melding, of vanwege de aard van de beschuldiging zelf, kan uw identiteit bekend worden gemaakt aan de betrokken persoon of aan een getuige met wie we moeten spreken. Als er disciplinaire maatregelen worden overwogen, worden persoonsgegevens en informatie over melders, getuigen, medewerkers en betrokkenen bekendgemaakt aan het relevante Value Retail People-team.

 • We kunnen persoonsgegevens uit meldingen delen met de hulpdiensten als dit absoluut noodzakelijk is en in het vitale belang van een persoon.

 • We kunnen soms ook consultants en professionele adviseurs inzetten om ons te ondersteunen. Contacteer ons als je hier meer over wilt weten.

Meer informatie

Value Retail werkt samen met NAVEX Global, Inc. als gegevensverwerker om online of telefonische melding- en ondersteuningsdiensten te leveren en ons te helpen om Speak Up te beheren. Navex slaat de Speak Up-gegevens veilig op in hun datacentrum in Europa; het personeel van de telefoonlijn is wel wereldwijd gevestigd (om te helpen met ondersteuning van vertalingen). De systeem- en serviceondersteuning van Navex is gevestigd in de VS. Value Retail heeft risicobeoordelingen uitgevoerd op het gebied van overdracht en heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals standaard contractclausules van Europese en Britse gegevensbeschermingsautoriteiten. Dit geldt niet voor de VS.Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
Als je melding niet voldoet aan de richtlijnen van Speak Up, zullen we je dit via Speak Up laten weten en zal de melding binnen twee maanden anoniem worden gemaakt om alle persoonsgegevens te verwijderen. Als een onderzoek is afgerond en er geen verdere actie nodig is, wordt de melding binnen twee maanden anoniem gemaakt om alle persoonsgegevens te verwijderen.

Meer informatie

Als een onderzoek is afgerond en er verdere actie nodig is, worden de gegevens overgedragen aan het relevante Value Retail People-team of de lokale wetshandhavingsinstanties om de juiste actie te ondernemen en worden de gegevens in Speak Up bewaard totdat alle verdere actie is afgerond.

Persoonsgegevens en andere informatie die aan het People-team worden overgedragen, worden bewaard in overeenstemming met de personeelsbewaringsschema's.Vertrouwelijkheid en beveiliging van je persoonsgegevens
We verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens te beveiligen en we treffen passende voorzorgsmaatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of aanpassing.

Meer informatie

Al onze medewerkers en de externe partners waarmee we jouw persoonsgegevens delen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van iedereen te respecteren. We controleren alle externe partijen die we inzetten om er zeker van te zijn dat ze genoeg garanties kunnen bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonsgegevens, vooral met betrekking tot technische en organisatorische maatregelen.

Er zijn gedetailleerde en robuuste beleidslijnen en processen ontworpen en geïmplementeerd om de integriteit van de gegevensverwerking van Speak Up te waarborgen.Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over je verwerken:

1 Het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken

Meer informatie

Als jij jezelf hebt geïdentificeerd als je een melding maakt, heb je ermee ingestemd dat Speak Up persoonsgegevens over jouw identiteit verwerkt. Jij hebt het recht om die toestemming op ieder moment in te trekken (als je dat doet, betekent dit wel niet dat alles wat we tot dan toe met jouw persoonsgegevens hebben gedaan met jouw toestemming, onwettig is).

Als jij je toestemming intrekt, kunnen wij misschien niet verdergaan met een onderzoek. Wij zullen je informeren als dit het geval is. Als je jezelf in jouw melding identificeert, zijn wij verplicht om de betrokken persoon uiterlijk één maand nadat de melding is gemaakt op de hoogte te stellen (wat ook kan betekenen dat jouw identiteit bekend wordt gemaakt) en dus kan de intrekking van jouw toestemming na één maand beperkt effect hebben.2 Het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we over jou verwerken

Meer informatie

Je hebt het recht om duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie te krijgen over hoe we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom verstrekken we je de informatie in deze Verklaring.3 Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken

Meer informatie

Als je ons daarnaar vraagt, bevestigen wij of we jouw persoonsgegevens verwerken en als dat het geval is, geven we jou een kopie van die persoonsgegevens (samen met bepaalde andere details). Als je extra kopieën nodig hebt, moeten we daar mogelijk redelijke kosten voor in rekening brengen.4 Het recht om de persoonsgegevens die wij over jou verwerken te corrigeren

Meer informatie

Als de persoonsgegevens die we van jou bewaren niet correct of onvolledig zijn, kan je ze laten corrigeren. De uitkomst van een onderzoek zal relevant zijn voor de beoordeling van een dergelijk verzoek dat u indient. Als wij jouw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, laten we hen, als dat mogelijk is, weten wat de wijzigingen zijn. Als jij het ons vraagt, zullen wij jou, als het mogelijk en wettelijk toegestaan is, ook vertellen met wie we jouw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat je hen rechtstreeks kan contacteren.5 Het recht om de persoonsgegevens die wij over jou verwerken te verwijderen

Meer informatie

Dit recht wordt ook wel 'het recht op vergetelheid' genoemd. Je kan ons in bepaalde omstandigheden vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld als we ze niet meer nodig hebben of als jij je toestemming intrekt (indien van toepassing). Als wij jouw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, laten we hen, als dat mogelijk is, weten over het verzoek tot verwijdering. Als jij het ons vraagt, zullen wij jou, als het voor ons mogelijk en wettelijk toegestaan is, ook vertellen met wie we jouw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat je hen rechtstreeks kan contacteren.6 Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

Meer informatie

Je kan ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken, bijvoorbeeld als je de juistheid van die persoonsgegevens betwist of als je er bezwaar tegen maakt dat we ze verwerken. We kunnen je persoonsgegevens dan nog steeds opslaan. We zullen je informeren voordat we een beperking opheffen. Als wij jouw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, stellen we hen op de hoogte van de beperking waar dat voor ons mogelijk is. Als jij het ons vraagt, zullen wij jou, als het voor ons mogelijk en wettelijk toegestaan is, ook vertellen met wie we jouw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat je hen rechtstreeks kan contacteren.7 Het recht om je persoonsgegevens over te dragen

Meer informatie

Je hebt in bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens te krijgen die je ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat) en deze ergens anders opnieuw te gebruiken of om ons te vragen om ze over te dragen aan een derde partij van jouw keuze.8 Het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die we over jou verwerken

Meer informatie

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te stoppen, en dat zullen we doen, als we ons baseren op onze eigen legitieme belangen om jouw persoonsgegevens te verwerken, behalve als we dwingende rechtsgronden voor de verwerking kunnen aantonen; onze belangen moeten zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of dienen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.9 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering aan de hand van je persoonsgegevens

Meer informatie

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit als dat gebaseerd is op automatische verwerking, zoals profilering, als dat een rechtsgevolg heeft of jou op vergelijkbare wijze ernstig treft.10 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Meer informatie

Als je akkoord bent met aspecten van de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, delen of gebruiken, horen we dat graag van jou. Je kan contact met ons opnemen via de gegevens hierboven. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale autoriteit voor persoonsgegevens.

VERENIGD KONINKRIJK
The Information Commissioners’ Office (ICO)
https://ico.org.uk

IERLAND
The Data Protection Commissioner (DPC)
https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

FRANKRIJK
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
https://www.cnil.fr/fr

ITALIË
Garante per la protezione dei dati personali (Garante)
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

SPANJE
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
https://www.agpd.es

BELGIË
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

DUITSLAND
Er wordt door regionale autoriteiten voor gegevensbescherming toezicht gehouden op gegevensbescherming in organisaties van de privésector. Value Retail is actief in twee regio's in Duitsland en valt daarom onder de jurisdictie van twee toezichthoudende autoriteiten.

Beieren
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
https://www.lda.bayern.de/de/index.html

Baden-Württemberg
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.deOm je rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar SpeakUpContact@ValueRetail.com

Meer informatie

Wij rekenen normaal gesproken geen kosten aan voor onze reactie op verzoeken of informatie die we geven. We kunnen wel redelijke kosten aanrekenen om onze administratieve kosten te dekken om informatie te geven in het geval van:

 • ongegronde of buitensporige/herhaalde verzoeken;
 • extra kopieën van dezelfde informatie.

Over het algemeen reageren we binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Als het langer duurt om het verzoek af te handelen, laten we je dat weten.Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
Deze Verklaring wordt regelmatig door het Data Protection-team herzien om ervoor te zorgen dat de vermelde doelen worden bereikt en om verplichte wijzigingen te weerspiegelen. Als wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen, nemen we aanvullende stappen om jou hierover te informeren.

Deze Verklaring maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst of aanstelling.